आर्थिक आढावा

(रक्कम रुपये लाखात)

तपशील २००९ २०१० २०११ २०१२ २०१३
सभासद संख्या ४२५९ ४४६२ ४७१८ ४९५२ ५३२४
भाग भांडवल ९२.११ १०६.५८ १२६.६४ १५०.६८ २००.३९
राखीव व इतर निधी १९४.४३ २१८.६१ २४९.२० २८५.६३ ३२९.०४
ठेवी २०६०.१७ २७७२.५० ३३४२.६८ ४३१०.७४ ५१०५.१९
कर्जवाटप १२३७.२५ १५३३.७६ १९२८.३१ २४४०.४४ ३२९०.०१
गुंतवणूक १०३९.८४ १४१६.03 १५५७.७५ १८७१.०५ २०९०.३५
खेळते भांडवल २५५३.२४ ३३२०.८५ ३८७०.०३ ४९४६.०७ ५८९१.७३
थकबाकी ३.८३% १.७९% ०.७०% ०.८४% ०.२८%
निव्वळ एन.पी.ए. ०% ०% ०% ०% ०%
नफा आयकरपूर्वी २९.०४ ३९.३२ ६३.१६ ८६.३७ ९२.९१
नफा आयकरानंतरचा २१.०४ ३०.३२ ४१.१६ ५४.३१ ६४.५१
सी.आर.ए.आर १९.१८ % १७.५७ % १७.४१ % १५.०२ % १४.२४ %
ऑडिट वर्ग
डिव्हीडड ७ % ८ % १० % ११ % १२ %
श्री आदिनाथ को-ऑप.बँक लि.इचलकरंजी तर्फे आपले सहर्ष स्वागत आहे. सन २०१२-२०१३ सालातील डिव्हिडंट वाटप चालू आहे तरी सभासदांनी त्यांचा डिव्हिडंट घेऊन जावे हि नम्र विनंती. नवीन आकर्षक ठेवीचे व्याज दर पहा व एक वेळ आपल्या जवळच्या शाखेत आवश्य भेट द्या. * विनम्र व तत्पर सेवेची हमी * विशेष बातम्या
टे. नं.: (०२३०) २४३०१५०,२४३२९०४,२४३०५९६