आमच्या शाखा

अ.नं. मुख्य कार्यालय/शाखा पत्ता फ़ोन.नं./फँक्स नं. व्यवस्थापक MICR CODE NO
१. मुख्य कार्यालय ७/२३,२४, अडत पेठ,
जनता चौक,
इचलकरंजी पिन - ४१६११५
ता.हातकणंगले
जि.कोल्हापूर
टे. नं.: (०२३०) २४३०१५०,२४३२९०४,२४३०५९६
फँक्स नं. (०२३०) २४३०५९८
मॅनेजर श्री.जिवंधर भाऊ चौगुले 416432201
२. मुख्य शाखा इचलकरंजी ७/२३,२४, अडत पेठ,
जनता चौक,
इचलकरंजी पिन - ४१६११५
ता.हातकणंगले
जि.कोल्हापूर
टे. नं.: (०२३०) २४३०१५०,२४३२९०४,२४३०५९६
फँक्स नं. (०२३०) २४३०५९८
श्री.गजानन शंकर पांढरपट्टे 416432201
३. जयसिंगपूर शाखा गल्ली नं.११ ,
रत्नश्री मिरजे कॉम्प्लेक्स ,
शिवाजी चौक,
जयसिंगपूर -४१६१०१
ता.शिरोळ
जि.कोल्हापूर
टे. नं.: (०२३२२) २२४१४५,२२४१५४ श्री.निलेश दादासो बागणे 416386154
४. सांगली नाका शाखा
इचलकरंजी
वार्ड नं . ८,
सांगली रोड,सांगली नाका,
इचलकरंजी - ४१६११५
जिल्हा: कोल्हापूर.
टे. नं.: (०२३०) २४३०१२५,२४३०१२६ श्री.महादेव बाळाप्पा पांडेगावे 416432202
५. कबनूर शाखा

कोले गल्ली,

रुई चंदूर रोड,कबनूर -४१६१२९ 

जिल्हा: कोल्हापूर.

टे. नं.: (०२३०) २४३०१०७, २४३०१०८ श्री.राहुल धनपाल मडके  
६. सांगली शाखा पुजारी प्लॉट, विश्रामभाग,गणेश मंदिर जवळ,सांगली-४१६४१६ टेलीफोन न. (०२३३) २३०२६६१, २३०२६६२ श्री.अभिनंदन चिंचवाडे  
७. माणगाव  शाखा बस स्टाप चौक, माणगाव-४१६११८ टेलीफोन न. (०२३०) २४८११०८ श्री.सचिन कलगोंडा पाटील  
श्री आदिनाथ को-ऑप.बँक लि.इचलकरंजी तर्फे आपले सहर्ष स्वागत आहे. सन २०१७-२०१८ सालातील डिव्हिडंट वाटप चालू आहे तरी सभासदांनी त्यांचा डिव्हिडंट घेऊन जावे हि नम्र विनंती. नवीन आकर्षक ठेवीचे व्याज दर पहा व एक वेळ आपल्या जवळच्या शाखेत आवश्य भेट द्या. * विनम्र व तत्पर सेवेची हमी * विशेष बातम्या
टे. नं.: (०२३०) २४३०१५०,२४३२९०४,२४३०५९६